Vedtægter

For Dansk Bonsai Selskab

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, søndag den 25. maj 2014
§ 5 ændret på den ordinære generalforsamling, lørdag den 27. maj 2023

Selskabets navn er Dansk Bonsai Selskab og er stiftet den 20. juni 1981 i
København.

Selskabets navn forkortes: DBS

Hjemsted er den til enhver tid gældende adressen for selskabets formand eller
kasserer.

Selskabets formål er:

 • At samle personer med interesse for bonsai- og suiseki kunst i Danmark.At deltage i det internationale samarbejde via medlemskab af EBA (European
  Bonsai Association) eller lignende organisation.
  Selskabet kan understøtte sit formål med følgende aktiviteter:
  · Medlemsmøder.
  · Udstillinger.
  · Udgivelse af publikationer, herunder en hjemmeside, der skal orientere om
  medlemsaktiviteter, samt andre nationale og internationale aktiviteter, der
  understøtter selskabets formål.

Selskabet kan samarbejde med enhver organisation eller virksomhed, både
nationalt og internationalt, hvis samarbejdet er foreneligt med selskabets formål.

Enhver person, der kan tilslutte sig selskabets formål, kan optages som medlem.


Det påhviler medlemmet, at selskabet har kendskab til medlemmets aktuelle og korrekte kontaktoplysninger, herunder: Postadresse, privat e-mailadresse og evt. privat telefonnummer. Al direkte kommunikation mellem selskabet og medlemmet foregår via den oplyste e-mail, medmindre medlemmet ikke har sådan en.


Medlemskab er gyldigt når kontingent og indmeldelsesgebyr, samt eventuel gæld til selskabet er indbetalt.


Medlemmet hæfter ikke ud over det indbetalte kontingent. Medlemskabet ophører ved kontingentrestance.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.


Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. For medlemmer der har
behov for praktisk hjælp på grund af et handicap, har en hjælper også adgang.


Hvert medlem har en stemme, og stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt
overdrages til et navngivet medlem. Fuldmagten skal være dateret til den aktuelle
generalforsamling hvortil den er givet. Intet medlem kan råde over flere end fem
(5) fuldmagter.


Gyldigt medlemskab er en forudsætning for udøvelse af stemmeret. Dette gælder
også for fuldmagter.


Ordinær generalforsamling skal finde sted senest seks (6) måneder efter
regnskabsårets afslutning, og som hovedregel i 2. kvartal.

Bestyrelsen offentliggører, på selskabets hjemmeside, tidspunkt og sted for generalforsamlingen senest tre måneder inden generalforsamlingen.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest to måneder inden generalforsamlingen.


Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen sendes til medlemmerne, samt offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 1 måned inden generalforsamlingen.

Bilag til generalforsamlingen: Det reviderede regnskab, indkomne forslag og budget for den kommende periode, hentes på selskabets hjemmeside.


Generalforsamlingen kan stille forslag til kandidater til selskabets tillidshverv.

Kandidater til selskabets tillidshverv skal være til stede ved generalforsamlingen,
eller skal have meddelt skriftlig accept af kandidaturet til bestyrelsen eller et
medlem, som er til stede ved generalforsamlingen.


Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer, der alle vælges for en maksimalt 2-
årig periode. Hvert år skal et flertal af den siddende bestyrelse, dog mindst
halvdelen, udtræde af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.


Til bestyrelsen vælges desuden to (2) suppleanter, der begge vælges for et (1) år
ad gangen.


Er bestyrelsen ikke fuldtallig, indtræder suppleanterne i bestyrelsen. Er der ingen
suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere bestyrelsen.


Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt af en generalforsamling, skal stille deres
mandat til rådighed ved førstkommende generalforsamling.


Revisionen består af en (1) revisor og en (1) suppleant. Begge vælges for et (1)
år ad gangen.


Alle afstemninger og valg kræver, at mindst halvdelen af de på
generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for. Der er særlige
regler i forbindelse med ændringer af selskabets vedtægter og selskabets
opløsning, se § 9.


Forslag der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Inden generalforsamlingen behandler dagsordenen, skal der være foretaget
kontrol og registrering af fuldmagter.


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg til revisionen.
8. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 10 (ti) % af medlemmerne ønsker det ved deres underskrift og med angivelse af dagsorden. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest to (2) måneder efter begæring er modtaget og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes til den af medlemmerne sidst opgivne postadresse og med mindst en (1) måneds varsel.

Bestyrelsens konstitution af formand, næstformand og kasserer finder sted
umiddelbart efter afholdt generalforsamling.


Formanden indkalder bestyrelsen til bestyrelsesmøde, når der findes anledning
hertil, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.


Bestyrelsen skal indkaldes med mindst to (2) ugers varsel for at være
beslutningsdygtig. Ved et behørigt indkaldt bestyrelsesmøde, er bestyrelsen kun
beslutningsdygtig når et flertal er til stede, hvoraf den ene er enten formand,
næstformand eller kasserer.


Hvis alle bestyrelsesmedlemmer deltager er bestyrelsen altid beslutningsdygtig,
uanset indkaldelsesvarsel.


Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. I formandens fravær træder næstformand, og
herefter kassereren, i dennes sted.


Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat over de afholdte møder. Referatet
godkendes efterfølgende af bestyrelsen.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver. Udvalg,
som skal referere til bestyrelsen, kan bestå af medlemmer og mindst et
bestyrelsesmedlem.


Bestyrelsen skal sikre, at selskabets arkivalier bevares for eftertiden.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


Kontingentet dækker et kalenderår med forfald den 31. marts.


Kontingent kan, ved indmeldelse i andet halvår (efter den 30. juni), nedsættes
forholdsmæssigt.


Ved flere end et medlem pr. husstand kan generalforsamlingen beslutte reduceret
kontingent for de øvrige medlemmer af husstanden.

Selskabet tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Økonomiske
dispositioner vedrørende selskabets daglige drift kan ved bestyrelsens beslutning,
varetages af kassereren alene. Anvendelse af selskabets midler, ud over den
daglige drift, skal ske ved bestyrelsens beslutning.


Selskabet kan ikke stifte gæld uden at dette er godkendt af generalforsamlingen.
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende
formue i selskabet. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.


Regnskabsåret er kalenderåret.


Det førte regnskab, skal revideres af den valgte revisor inden endelig indkaldelse
til generalforsamlingen.


Selskabets midler skal anbringes på betryggende måde i et Dansk pengeinstitut.

Ændringer af selskabets vedtægter og selskabets opløsning kan kun finde sted på
en behørig indkaldt generalforsamling og når mindst 75 % (3/4) af de på
generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for.


Forslaget til ændring af selskabets vedtægter eller selskabets opløsning, skal
fremgå af generalforsamlingens indkaldelse og dagsorden.


Ved selskabets opløsning beslutter generalforsamlingen, efter oplæg fra
bestyrelsen, hvorledes selskabets formue og ejendele skal anvendes.

LOG INd