Referat af bestyrelsesmøde den, 27. jan. 2019 kl. 10 hos Henrik.

 Tilstede var Flemming, Søren, Henrik, Erik, samt webmaster Morten. Erling var fraværende p.gr.a. sygdom.

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1) Referat fra sidste møde (8. sept. 2018)

2) Kommunikation på Elektroniske medier

3) Arkiv for kommunikation mv. på papir og Elektroniske medier

4) Ny konstitution af bestyrelsen

5) Persondatapolitik

6) Konklusion af spørgeskemaundersøgelsen

7) Bonsai Festival 2019

8 ) Landsmøde 2020

9) Jubilæumsfestival 2021

10)  Økonomi, medlemmer

11) EBA-deltagelse 2019, 2020

12) Hvidbogsrevision

13) Bonsaitestamente/ Nationalt museum

14 ) Grundregler

15) Nyhedsbrev

16) Eventuelt

17) Næste møde

Erik var mødeleder, da formanden var fraværende.

Ad 1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 og 3) Kommunikation og arkiv på elektroniske medier. Indretningen af hjemmesiden og facebook blev kort drøftet, især med henblik på at kunne genfinde ældre indlæg på en logisk måde. Morten ser på om det er optimalt. Det er nemt, at få indlæg på hjemmesiden: Send indlægget til Morten, og det vil hurtigt optræde der. Det drøftedes kort om vi tillige skulle have en Instagram profil, idet medlemmernes indbyrdes  kommunikation ofte er ret visuelt orienteret. Beslutning herom samt papirarkiv afventer Erlings medvirken.

Ad 4) Ny bestyrelseskonstitution. Det er aftalt, at Erling fra indeværende år overtager kasserer-jobbet og Erik bliver formand (på absolut midlertidig basis). Bestyrelsen godkendte denne konstitution.

Ad) 5) Persondatapolitik. Erik fremlagde et forslag baseret på tilretninger af en skabelon fra CFSA (Center for frivilligt socialt arbejde). Selv om det fremstår kompliceret, blev det forslået, hurtigt at få politikken offentliggjort i den fremlagte form med mindre redaktionelle ændringer. (Senere har Erling dog fundet, at vi burde lave en mindre kompliceret udgave, som han hurtigt vil arbejde på). Vi sigter efter en form, der sikrer, at vi kan håndtere persondata på sædvanlig måde uden særskilt samtykke, som følge af, at folk har indmeldt sig i selskabet. Man skal dog have mulighed for at få slettet personoplysninger hos selskabet om det ønskes. Politikken kommunikeres på de elektroniske medier samt i email udsendt nyhedsbrev.

For bestyrelsen og andre frivillige gælder at Selskabet opbevarer udvidede persondata, hvorfor samtykke må indhentes.

Ad 6) Konklusion af spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrelsen skylder medlemmerne en konklusion.

Spørgeskemaet blev udsendt til medlemmerne i marts 2018. Tilbagemeldingsfristen er blevet forlænget i flere omgange i håb om flere svar. Der er indkommet besvarelser sv.t. 13% af medlemmerne. Bestyrelsen har været længe om at fremkomme med denne redegørelse for resultatet af spørgerunden, fordi der på væsentlige områder var helt modstridende signaler og det derfor var ønskeligt at en ny bestyrelse skulle tage stilling hertil. Resultat og konklusion blev gennemgået, samt godkendt. Dokumentet er vedhæftet dette bilag og udsendes endvidere i email udsendt nyhedsbrev.

Pkt 7-9, er afhængig af økonomi-drøftelserne, hvorfor disse behandles efter punkt 10.

Ad 10) Økonomi. Selskabets formue udgør ca. 60000 kr. Der er 104 medlemmer, forstået som personer, der har betalt kontingent i 2018. Medlemsskaren er på et lavt niveau, men synes stabil p.t., idet udmeldelser mere end opvejes af indmeldelser. Regnskabsoversigten for 2018 blev fremlagt. Den viser et overskud på lidt over 9000 kr. (inkl. en erstatning på 4000 kr.), hvilket viser, at vi som besluttet af generalforsamlingen i 2017 og 2018, har været økonomiske med selskabets drift.

Deltagerne ved mødet udarbejdede skitsebudgetter for årene 2019, 2020 og 2021.

Resultatet blev, at der i alle årene blev afsat ressourcer til en (og kun en) udstilling i forbindelse med generalforsamlingen, men at der kun 2 af årene (19 og 21) skulle inviteres en udenlandsk demonstratør. Talentkonkurrence søges afholdt i 20 og 21, hvis der er kandidater til det. EBA-medlemsskabet blev opretholdt; men man afstod fra indtil videre at bruge penge på at sende en delegeret til EBA-kongresserne.

Under ingen omstændigheder kunne der blive plads i budgettet til en publikation a la Årshæfte, eller lignende.

Alligevel må der påregnes betydelige underskud i alle tre år, og vi risikerer i 2021 at have reduceret vor formue til ¼ af den nuværende, hvilket er under det tilsigtede minimumsmål.

For at imødegå denne situation, blev det drøftet at forbedre økonomien, især i 2021, ved f.eks.

1) At tage entre til udstilling, demonstration og Workshop

2) At øge kontingentet til DBS

3) At overtale Jysk Bonsai Klub til at søge om at blive en godkendt folkeoplysende forening. (Hvorved udgiften til leje af lokaler, etc. dækkes af kommunen).

7) Bonsai Festival 2019. Foregår i Aalborg (NORDkraft) i dagene 25. og 26. maj. Med generalforsamling lørdag middag. Medarrangør er Bonsai Kita. Da en del af vort udstillingsmateriale er blevet vandskadet, må vi regne med at skulle leje en del af Nordkraft. Vi holder os til det samme design som sidst i Nordkraft i 2015. Erik holder møde med Bonsai Kita og Nordkraft i uge 10. Søren tager kontakt til demonstratør, Yannick Kiggen, som informeres om, at vi forventer, at han laver demo, afholder workshop og er udstillingsdommer. Hans ønsker til indkvartering, rejsemåde, forudbetaling, etc. Indhentes. Vi kan sandsynligvis levere egnet demo-materiale.

Vi vedtog, at handelsstande skal tilbydes gratis. Og opfordrer til medlemsmarked.

Vi skal have lavet en plakat til opsætning ved Nordkraft. Ellers henvises til sociale medier.

8) Landsmøde 2020. Afholdes i Odense Sportscentrum den 15.-17. maj. Medarrangør er Fuchi Bonsai. Middagen søges afholdt på stedet for at styrke sammenholdet.

 

9) Jubilæumsfestival 2021. Afholdes i Billund. den 29. – 30 maj. Medarrangør er Jysk Bonsai Klub.

Vi har inviteret den amerikanske bonsaiekspert Bjorn Bjorholm. Det blev vedtaget at annoncere dette arrangement internationalt. Af denne årsag, og da der ikke er for meget plads, vedtog vi at udstillingen denne gang bør være med første rangs træer.

Vedr. økonomi. Se ovenfor.

11) EBA deltagelse.  I betragtning af erfaringer med meget ringe udbytte af deltagelse i EBA’s officielle møder, og i harmoni med punkterne 6 og 10 ovenfor, blev det besluttet ikke at afholde rejseudgifter for EBA delegeret og talent til EBA mødet i Albi i 2019, og formentlig heller ikke i 2020, dersom deltagelse fortsat ikke skønnes at være hensigtsmæssig.

12) Hvidbogsrevision. Et udvalg, bestående af Erik og Søren laver udkast til ny udgave af hvidbogen.

13) Bonsaitestamente. Et formelt testamente blev drøftet, og der opfordres til fortsat diskussion, men da det bør være en privat sag, må DBS begrænse sig til vejledning. Ideen om nationalt museum vandt ikke gehør, p.gr.a. usikkerheden om optimal vedligeholdelse.

14) Grundregler. Der er ikke flere eksemplarer af grundreglerne. Optryk blev drøftet men forkastet, da der nok er behov for fornyelse. Vi bør fortsat have et lille begynderhæfte med en præsentation og de enkleste arbejdsmetoder. Erik foreslog at nedskrive udvidede noter fra et foredrag om bonsai, suppleret med billeder. Det aftaltes at gå videre af den vej og Morten tilbød at levere billeder.

15 Nyhedsbrev. Det blev vedtaget snarest at udgive et nyhedsbrev, bl.a. med udvidede hovedpunkter fra dette møde.

16) Eventuelt.

Vi bør holde fast ved en betegnelse for vort årsmøde. Så det hedder ”årsmøde”.

EBA merit bør gives ikke for et udstillingstræ, men til en person, f.eks. for exceptionelt arbejde for bonsai-hobbyen i Danmark

Ide til årsmøde: Flere personer gennemgår efter tur et træ med hver deres syn på, hvad der er godt, interessant, problemer, udfordringer, etc.

Det blev drøftet om vi skulle have regler for bedømmelse af udstillingsbonsai. Tendensen går i retning af at der ikke skal være regler; men at man overlader bedømmelsen til en erfaren dommers subjektive vurdering.

Vi er af Geografisk Have i Kolding blevet inviteret til at købe en stand ved plantemarked (5. juni) og høstmarked (1. sept.) Vi besluttede at takke nej, p.gr.a. Selskabet næppe kan afse ressourcer og ikke forventer et rimeligt udbytte.

17) Næste møde. Afholdes umiddelbart efter næste generalforsamling: (25. eller 26. maj 2019).

Mødet sluttede kl. 15:30. med tak til Henrik for husly.

Referent Erik Pedersen

Referat af bestyrelsesmøde den, 27. jan. 2019 kl. 10 hos Henrik.

 

Tilstede var Flemming, Søren, Henrik, Erik, samt webmaster Morten. Erling var fraværende p.gr.a. sygdom.

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

 

1) Referat fra sidste møde (8. sept. 2018)

2) Kommunikation på Elektroniske medier

3) Arkiv for kommunikation mv. på papir og Elektroniske medier

4) Ny konstitution af bestyrelsen

5) Persondatapolitik

6) Konklusion af spørgeskemaundersøgelsen

7) Bonsai Festival 2019

8 ) Landsmøde 2020

9) Jubilæumsfestival 2021

10)  Økonomi, medlemmer

11) EBA-deltagelse 2019, 2020

12) Hvidbogsrevision

13) Bonsaitestamente/ Nationalt museum

14 ) Grundregler

15) Nyhedsbrev

16) Eventuelt

17) Næste møde

 

Erik var mødeleder, da formanden var fraværende.

 

Ad 1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 2 og 3) Kommunikation og arkiv på elektroniske medier. Indretningen af hjemmesiden og facebook blev kort drøftet, især med henblik på at kunne genfinde ældre indlæg på en logisk måde. Morten ser på om det er optimalt. Det er nemt, at få indlæg på hjemmesiden: Send indlægget til Morten, og det vil hurtigt optræde der. Det drøftedes kort om vi tillige skulle have en Instagram profil, idet medlemmernes indbyrdes  kommunikation ofte er ret visuelt orienteret. Beslutning herom samt papirarkiv afventer Erlings medvirken.

 

Ad 4) Ny bestyrelseskonstitution. Det er aftalt, at Erling fra indeværende år overtager kasserer-jobbet og Erik bliver formand (på absolut midlertidig basis). Bestyrelsen godkendte denne konstitution.

 

Ad) 5) Persondatapolitik. Erik fremlagde et forslag baseret på tilretninger af en skabelon fra CFSA (Center for frivilligt socialt arbejde). Selv om det fremstår kompliceret, blev det forslået, hurtigt at få politikken offentliggjort i den fremlagte form med mindre redaktionelle ændringer. (Senere har Erling dog fundet, at vi burde lave en mindre kompliceret udgave, som han hurtigt vil arbejde på). Vi sigter efter en form, der sikrer, at vi kan håndtere persondata på sædvanlig måde uden særskilt samtykke, som følge af, at folk har indmeldt sig i selskabet. Man skal dog have mulighed for at få slettet personoplysninger hos selskabet om det ønskes. Politikken kommunikeres på de elektroniske medier samt i email udsendt nyhedsbrev.

For bestyrelsen og andre frivillige gælder at Selskabet opbevarer udvidede persondata, hvorfor samtykke må indhentes.

 

Ad 6) Konklusion af spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrelsen skylder medlemmerne en konklusion.

Spørgeskemaet blev udsendt til medlemmerne i marts 2018. Tilbagemeldingsfristen er blevet forlænget i flere omgange i håb om flere svar. Der er indkommet besvarelser sv.t. 13% af medlemmerne. Bestyrelsen har været længe om at fremkomme med denne redegørelse for resultatet af spørgerunden, fordi der på væsentlige områder var helt modstridende signaler og det derfor var ønskeligt at en ny bestyrelse skulle tage stilling hertil. Resultat og konklusion blev gennemgået, samt godkendt. Dokumentet er vedhæftet dette bilag og udsendes endvidere i email udsendt nyhedsbrev.

 

Pkt 7-9, er afhængig af økonomi-drøftelserne, hvorfor disse behandles efter punkt 10.

 

Ad 10) Økonomi. Selskabets formue udgør ca. 60000 kr. Der er 104 medlemmer, forstået som personer, der har betalt kontingent i 2018. Medlemsskaren er på et lavt niveau, men synes stabil p.t., idet udmeldelser mere end opvejes af indmeldelser. Regnskabsoversigten for 2018 blev fremlagt. Den viser et overskud på lidt over 9000 kr. (inkl. en erstatning på 4000 kr.), hvilket viser, at vi som besluttet af generalforsamlingen i 2017 og 2018, har været økonomiske med selskabets drift.

Deltagerne ved mødet udarbejdede skitsebudgetter for årene 2019, 2020 og 2021.

Resultatet blev, at der i alle årene blev afsat ressourcer til en (og kun en) udstilling i forbindelse med generalforsamlingen, men at der kun 2 af årene (19 og 21) skulle inviteres en udenlandsk demonstratør. Talentkonkurrence søges afholdt i 20 og 21, hvis der er kandidater til det. EBA-medlemsskabet blev opretholdt; men man afstod fra indtil videre at bruge penge på at sende en delegeret til EBA-kongresserne.

Under ingen omstændigheder kunne der blive plads i budgettet til en publikation a la Årshæfte, eller lignende.

Alligevel må der påregnes betydelige underskud i alle tre år, og vi risikerer i 2021 at have reduceret vor formue til ¼ af den nuværende, hvilket er under det tilsigtede minimumsmål.

For at imødegå denne situation, blev det drøftet at forbedre økonomien, især i 2021, ved f.eks.

1) At tage entre til udstilling, demonstration og Workshop

2) At øge kontingentet til DBS

3) At overtale Jysk Bonsai Klub til at søge om at blive en godkendt folkeoplysende forening. (Hvorved udgiften til leje af lokaler, etc. dækkes af kommunen).

 

7) Bonsai Festival 2019. Foregår i Aalborg (NORDkraft) i dagene 25. og 26. maj. Med generalforsamling lørdag middag. Medarrangør er Bonsai Kita. Da en del af vort udstillingsmateriale er blevet vandskadet, må vi regne med at skulle leje en del af Nordkraft. Vi holder os til det samme design som sidst i Nordkraft i 2015. Erik holder møde med Bonsai Kita og Nordkraft i uge 10. Søren tager kontakt til demonstratør, Yannick Kiggen, som informeres om, at vi forventer, at han laver demo, afholder workshop og er udstillingsdommer. Hans ønsker til indkvartering, rejsemåde, forudbetaling, etc. Indhentes. Vi kan sandsynligvis levere egnet demo-materiale.

Vi vedtog, at handelsstande skal tilbydes gratis. Og opfordrer til medlemsmarked.

Vi skal have lavet en plakat til opsætning ved Nordkraft. Ellers henvises til sociale medier.

 

8) Landsmøde 2020. Afholdes i Odense Sportscentrum den 15.-17. maj. Medarrangør er Fuchi Bonsai. Middagen søges afholdt på stedet for at styrke sammenholdet.

 

9) Jubilæumsfestival 2021. Afholdes i Billund. den 29. – 30 maj. Medarrangør er Jysk Bonsai Klub.

Vi har inviteret den amerikanske bonsaiekspert Bjorn Bjorholm. Det blev vedtaget at annoncere dette arrangement internationalt. Af denne årsag, og da der ikke er for meget plads, vedtog vi at udstillingen denne gang bør være med første rangs træer.

Vedr. økonomi. Se ovenfor.

 

11) EBA deltagelse.  I betragtning af erfaringer med meget ringe udbytte af deltagelse i EBA’s officielle møder, og i harmoni med punkterne 6 og 10 ovenfor, blev det besluttet ikke at afholde rejseudgifter for EBA delegeret og talent til EBA mødet i Albi i 2019, og formentlig heller ikke i 2020, dersom deltagelse fortsat ikke skønnes at være hensigtsmæssig.

 

12) Hvidbogsrevision. Et udvalg, bestående af Erik og Søren laver udkast til ny udgave af hvidbogen.

 

13) Bonsaitestamente. Et formelt testamente blev drøftet, og der opfordres til fortsat diskussion, men da det bør være en privat sag, må DBS begrænse sig til vejledning. Ideen om nationalt museum vandt ikke gehør, p.gr.a. usikkerheden om optimal vedligeholdelse.

 

14) Grundregler. Der er ikke flere eksemplarer af grundreglerne. Optryk blev drøftet men forkastet, da der nok er behov for fornyelse. Vi bør fortsat have et lille begynderhæfte med en præsentation og de enkleste arbejdsmetoder. Erik foreslog at nedskrive udvidede noter fra et foredrag om bonsai, suppleret med billeder. Det aftaltes at gå videre af den vej og Morten tilbød at levere billeder.

 

15 Nyhedsbrev. Det blev vedtaget snarest at udgive et nyhedsbrev, bl.a. med udvidede hovedpunkter fra dette møde.

 

16) Eventuelt.

Vi bør holde fast ved en betegnelse for vort årsmøde. Så det hedder ”årsmøde”.

EBA merit bør gives ikke for et udstillingstræ, men til en person, f.eks. for exceptionelt arbejde for bonsai-hobbyen i Danmark

Ide til årsmøde: Flere personer gennemgår efter tur et træ med hver deres syn på, hvad der er godt, interessant, problemer, udfordringer, etc.

Det blev drøftet om vi skulle have regler for bedømmelse af udstillingsbonsai. Tendensen går i retning af at der ikke skal være regler; men at man overlader bedømmelsen til en erfaren dommers subjektive vurdering.

Vi er af Geografisk Have i Kolding blevet inviteret til at købe en stand ved plantemarked (5. juni) og høstmarked (1. sept.) Vi besluttede at takke nej, p.gr.a. Selskabet næppe kan afse ressourcer og ikke forventer et rimeligt udbytte.

17) Næste møde. Afholdes umiddelbart efter næste generalforsamling: (25. eller 26. maj 2019).

Mødet sluttede kl. 15:30. med tak til Henrik for husly.

Referent Erik Pedersen

Bilag: Spørgeskemakonklusion herunder:

 

Spørgeskemaundersøgelse

 Oversigt over besvarelser med bestyrelsens konklusion.

Generelt

Spørgeskemaet blev udsendt til medlemmerne i marts 2018. Tilbagemeldingsfristen er blevet forlænget i flere omgange i håb om flere svar. Der er indkommet besvarelser sv.t. 13% af medlemmerne.

Bestyrelsen har været længe om at fremkomme med denne redegørelse for resultatet af spørgerunden, fordi der på væsentlige områder var helt modstridende signaler og det derfor var ønskeligt at en ny bestyrelse skulle tage stilling hertil.

Følgende er en oversigtsmæssig redegørelse for medlemmernes tilbagemeldinger

 

Kommunikation:

Der gøres god brug af både Web og Facebook. Det er dog forholdsvis få af de besvarende medlemmer, der deltager aktivt på medierne, men .. der efterlyses mere aktiv kommunikation fra bestyrelsen!, også ”private” bonsaierfaringer.

Artikler om bonsai  svarende til det gamle  ”Bonsai-bladet” efterlyses.

Mere samarbejde efterlyses.

Internationalt Samarbejde

Der er stor tilslutning til at vi bevarer EBA-medlemsskabet. Men mindre end halvdelen voterer ubetinget for at vi sender et ”talent” til EBA (uvilligheden skyldes de for tiden få kandidater og den økonomiske belastning).

Vi skal fortsætte med at sende en delegeret til EBA-møderne, men for tiden bør vi være restriktiv a.h.t. den økonomiske belastning.

Mange advokerer for at vi i EBA arbejder for bredden, dvs. at vi tilgodeser begynderne;  men nogle gør opmærksom på, at der er elitens bonsai, der er den gode inspiration, og at vi derfor skal arbejde for den bedste udstillingskvalitet.

Der er ikke ud over de ovennævnte begrænsninger stemning for at ændre aktivitetsniveauet

Danske DBS Arrangementer

Der er 100% tilslutning til at der afholdes både demonstrationer og udstilling i forbindelse med DBS generalforsamlinger, og mange tilbyder deres hjælp ved arrangementet  (især hvis det foregår i ens nærområde).

Betaling for demo og workshop kan accepteres af en del, men ikke til fuld ”kostpris”, Det meste af udgiften bør fortsat dækkes af kontingentet.

Der er overvejende tilslutning til at DBS afholder 2 arrangementer om året, gerne flere! (og gerne temaorienteret, eller geografisk fordelt).

M.h.t Udstillingernes niveau, er der delte meninger, halvdelen af besvarelserne ønsker at bredden bliver tilgodeset og med (gerne stor) offentlig tilstedeværelse, de andre mener at vi som forbillede for bonsaidyrkere, bør udstille elitebonsai under ideelle vilkår, uden hensyntagen til publikumsbesøg.

Bestyrelsen

Ikke overraskende, er der tilsvarende opdeling i de områder, man ønsker at bestyrelsen skal vægte mest: De fleste ønsker dog at selskabet tilgodeser bredden i bonsaidyrkningen, og at man udover at fastholde medlemstallet bør tage skridt til om muligt at øge dette. Nogle få mener der gøres for lidt for eliten, medens andre ønsker at der skal arbejdes for begge synspunkter.

Desværre resulterede besvarelserne ikke i en strøm af bestyrelseskandidater. Et vagt tilsagn kunne det blive til. Derimod var de fleste positive m.h.t. at tilbyde deres hjælp til f.eks. udvalgsarbejde og arrangementer.

Kontingentet ligger tilsyneladende på et acceptabelt niveau. En evt. forhøjelse kræver, at det kan mærkes, at man får merværdi for pengene.

Der fremkom endvidere en række forslag til bestyrelsen, hvoraf kan nævnes: Afstem ambitionerne med mulighederne! Søg samarbejdet, herunder også med NIWA, opslå artikler på web og faceBook og vær mere aktiv her. Besøg bonsaiklubberne landet over.

 

Bestyrelsens kommentarer

Bestyrelsen er taknemlig for de tilbagesendte spørgeskemaer, alle med nyttige tilbagemeldinger og forslag. Flere har ulejliget sig med særdeles grundige redegørelser, og alt bliver drøftet og taget i betragtning. Det siger sig selv, at alle forslagene ikke kan blive til virkelighed, både fordi vi har begrænsede menneskelige og økonomiske ressourcer, og fordi vi ordentligvis må arbejde efter en linie, der følger den valgte bestyrelses opfattelse i kombination med flertallets anbefalinger.

Vi siger endvidere tusind tak for alle tilsagn om hjælp til DBS  aktiviteter.

Der er tydeligt, at i områder uden fungerende bonsaiklub, ønsker medlemmerne  klublignende aktiviteter fra DBS’ side. Her må vi opfordre folk til selv at oprette klubber – formelle eller uformelle – som kam varetage de ønskede aktiviteter. DBS vil fortsat opmuntre og støtte sådanne aktiviteter. Og det er fint, at der har meldt sig medlemmer, der gerne vil fungere som mentorer, hvilket vi allerede benytter os af.

Med hensyn til udstillinger, vil det nu være naturligt at sigte efter kvalitet, uden at glemme nybegynderne.  Vi vil tilgodese begge, måske med en opdeling af udstillingsarealet, måske med specielt indbudte bonsai eksperter og censurerede udstillinger i nogle tilfælde, måske med åben deltagelse og specielle aktiviteter for nybegyndere i andre. Men på grund af den inspirerende effekt, vil hovedsigtet være på kvalitetsbonsai, hvor det dog er ønskeligt, at der gennem tiden sker fornyelse i sortimentet.

Under alle omstændigheder er vi bundet af de økonomiske muligheder, hvor en medlemsnedgang på 50 % på de sidste 8 år giver et tilsvarende reduceret økonomisk råderum.

Endnu engang: Tak for inspirerende tilbagemeldinger.

p.b.v.

Erik Pedersen